Szkoły, programy i kryteria rekrutacji

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS SPORTOWYCH O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ

OD ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

​​Kryteria rekrutacji  do szkół podstawowych– dokument (2023/2024)

Podstawa prawna:

1.         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082).

2.         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów
i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego  (Dz.U. 2020 poz. 2138).

3.         Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz.2431);

KRYTERIA  REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

szkolenie sportowe w oddziałach sportowych w szkołach podstawowych, oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych sportowych i szkołach podstawowych mistrzostwa

Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (wg wzoru ustalonego przez szkołę),
 • zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę
  w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego uprawnionego lekarza (ważne do 30.09 br.),
 • pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych),

Kandydaci powinni:
posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,

 • zaliczyć wszystkie próby sprawności fizycznej oraz próby umiejętności techniczno-taktycznych, zatwierdzone przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce,

W szkołach podstawowych sportowych, publicznych szkołach podstawowych mistrzostwa sportowego lub oddziałach sportowych w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej rekomendowany jest:

 • Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej (MTSF).

W teście tym wzięto pod uwagę sześć prób:

 1. bieg na 50 m – szybkość,
 2. skok w dal z miejsca – moc,
 3. zwis na ugiętych rękach – siła ramion,
 4. bieg zwinnościowy (4 x 10 m),
 5. siady z leżenia tyłem – siła mięśni brzucha,
 6. skłon tułowia – gibkość.

 

Ocena poziomu sprawności dzieci

Punkty Poziom sprawności Punkty naborowe
251 i więcej punktów wysoki

100

181  –   250 punktów średni

60

180 i mniej punktów niski

40

Jeżeli liczba miejsc w klasie, oddziale jest mniejsza niż liczba kandydatów, którzy osiągnęli wynik co najmniej średni, o kolejności przyjęcia decyduje liczba punktów MTSF

KRYTERIA  REKRUTACJI UCZNIÓW – WYJĄTKI

Jeżeli program nauczania piłki ręcznej realizowany w publicznej lub niepublicznej szkole lub oddziale współpracującym z ZPRP wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, na uzasadniony wniosek dyrektora szkoły, Związek Piłki Ręcznej w Polsce może zatwierdzić inne testy lub sprawdziany.

 

Kryteria rekrutacji – LO (2022/2023 – test INKF/Próba sprawności techniczno-biegowej

 

Podstawa prawna:

 

1.         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082).

2.         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów
i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego  (Dz.U. 2020 poz. 2138).

3.         Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz.2431);

KRYTERIA  REKRUTACJI UCZNIÓW

DO PIERWSZEJ KLASY SPORTOWEJ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

​​Kryteria rekrutacji  do szkół ponadpodstawowych– dokument (2023/2024)

Podstawą postępowania rekrutacyjno- kwalifikacyjnego do nauki w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej o profilu piłki ręcznej jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.

Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (wg wzoru ustalonego przez szkołę),
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • inne dokumenty posiadane przez kandydata/kandydatkę potwierdzające jego udział w olimpiadach
  i konkursach od szczebla powiatowego do ogólnopolskiego,
 • zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę
  w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego uprawnionego lekarza (ważne do 30.09 br.),
 • pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych),

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty. Do w/w dokumentów kandydat dołącza kartę informacyjną ze szkoły podstawowej.

Kandydaci powinni:

 • posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
 • zaliczyć wszystkie próby sprawności fizycznej oraz próby umiejętności techniczno-taktycznych, zatwierdzone przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce,

WYKAZ TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH:

Test INKF Ocena sprawności wszechstronnej

Dziewczęta

Punkty juniorki młodsze Punkty młodziczki Poziom sprawności Punkty naborowe
280 i więcej punktów 270 i więcej punktów wybitny

50

260-279 punktów 250-269 punktów wysoki

40

240-259 punktów 230-249 punktów dobry

30

220-239 punktów 200-229 punktów przeciętny

30

219 i mniej punktów 199 i mniej punktów słaby

20

Chłopcy

Punkty juniorzy młodsi Punkty młodzicy Poziom sprawności Punkty naborowe
341 i więcej punktów 321 i więcej punktów wybitny

50

311-340 punktów 291-320 punktów wysoki

40

281-310 punktów 261-290 punktów dobry

30

251-280 punktów 231-260 punktów przeciętny

30

250 i mniej punktów 230 i mniej punktów słaby

20

 

Ocena sprawności techniczno-biegowej.

Dziewczęta

juniorki młodsze (s) Punkty młodziczki Poziom sprawności Punkty naborowe
15,5 i mniej 16,0 i mniej wybitny

50

15,6-16,0 16,1-16,5 wysoki

40

16,1-16,5 16,6-17,0 dobry

30

16,6-17,0 17,1-17,5 przeciętny

30

17,1 i mniej punktów 17,6 i mniej punktów słaby

20

Chłopcy

Punkty juniorzy młodsi Punkty młodzicy Poziom sprawności Punkty naborowe
14,5 i mniej 15,0 i mniej wybitny

50

14,6-15,0 15,1-15,5 wysoki

40

15,1-15,5 15,6-15,0 dobry

30

15,6-16,0 16,1-16,5 przeciętny

30

16,1 i mniej punktów 16,6 i mniej punktów słaby

20

 

 

KRYTERIA  REKRUTACJI UCZNIÓW – WYJĄTKI

 

Jeżeli program nauczania piłki ręcznej realizowany w publicznej lub niepublicznej szkole lub oddziale współpracującym z ZPRP wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, na uzasadniony wniosek dyrektora szkoły, Związek Piłki Ręcznej w Polsce może zatwierdzić inne testy lub sprawdziany.

 

KRYTERIA  REKRUTACJI UCZNIÓW – WARTOŚĆ PUNKTÓW NABOROWYCH

testy naborowe do klas pierwszych/maksymalna wartość punktów naborowych

szkoła ponadpodstawowa z klasami sportowymi

Ocena sprawności technicznej   

razem 50

 • Ocena sprawności techniczno-biegowej.

50

Ocena sprawności wszechstronnej

razem 50

 • Test INKF

50

RAZEM

100

Załącznik do Rozporządzenia MEN – cele w programie szkolenia

Załącznik do Rozporządzenia MEN – treści w programie szkolenia

 

NIEPUBLICZNE SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ZPRP

Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłasza rozpoczęcie naboru dziewcząt i chłopców do NLO SMS ZPRP w sezonie 2023/2024.

Aktualnie pod egidą Związku Piłki Ręcznej w Polsce funkcjonuje sześć Szkół Mistrzostwa Sportowego. Trzy żeńskie – Lublin, Kalisz, Płock oraz trzy męskie – Kwidzyn, Płock i Kielce.

https://zprp.pl/archiwa/250322

 

OD ROKU SZKOLNEGO 2020/2021oraz 2021/2022

​​Kryteria rekrutacji  do szkół podstawowych– dokument (2022/2023) – wybrane prób testu MTSF (bez zmian) 2022/2023

Kryteria rekrutacji – LO (2022/2023 – test INKF/Próba sprawności techniczno-biegowej

Załącznik do Rozporządzenia MEN – cele w programie szkolenia

Załącznik do Rozporządzenia MEN – treści w programie szkolenia

 

OD ROKU SZKOLNEGO 2020/2021oraz 2021/2022

PROGRAMY http://ospr.edu.pl/informacje/program.html

​​Kryteria rekrutacji  do szkół podstawowych– dokument (2020/2021) – wybrane prób testu MTSF (bez zmian) 2021/2022

Kryteria rekrutacji – LO (2020/2021 – test INKF/Próba sprawności techniczno-biegowej

Załącznik do Rozporządzenia MEN – cele w programie szkolenia

Załącznik do Rozporządzenia MEN – treści w programie szkolenia

Skip to content