Druki OSPR

APLIKACJA OSPR

W Twojej szkole są uczniowie utalentowani sportowo? Chcesz zwiększyć szansę dzieci ze szkoły podstawowej w rywalizacji w piłce ręcznej? Zgłoś szkołę do grupy „Aplikacja OSPR”.

Uczniowie, którzy stają się uczestnikami Projektu nie zmieniają barw klubowych. W jednym OSPR może ćwiczyć młodzież z kilku klubów. Zmiana barw klubowych może nastąpić zgodnie z „Regulaminem zmiany barw klubowych ZPRP” /obowiązującym na zasadach ogólnych/. Podstawowymi formami szkolenia są treningi stacjonarne (w miejscu zamieszkania) oraz konsultacje szkoleniowe zamiejscowe. Jedną z form wyłaniania talentów w ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży są m.in. konsultacje startowe, zadanie mające na celu ocenę indywidualną zawodników, wskazanie dalszej drogi rozwoju sportowego.

Wnioski należy składać na formularzu APLIKACJI.

Program rozwoju piłki ręcznej – ośrodki szkolenia sportowego młodzieży jest systemem szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej od 4 do 8 klasy szkoły podstawowej. Został uruchomiony od września 2015 r. dzięki wsparciu środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

W ramach Projektu realizowane są następujące zadania:

  • zwiększenie zasięgu szkolenia w piłce ręcznej;
  • przeprowadzanie szkoleń, pokazów i konferencji dla nauczycieli;
  • doposażenie w materiały edukacyjne i sprzęt sportowy;
  • przeprowadzenie właściwego naboru i selekcji z wykorzystaniem ustalonych przez ZPRP parametrów i wskaźników;
  • unifikacja szkolenia na poziomie młodzieżowym – wprowadzanie programów nauczania piłki ręcznej ZPRP w szkołach;
  • doposażenie w materiały edukacyjne i sprzęt sportowy;

wniosek .Formularz-Aplikacja2024

DZIAŁ REGULAMINY

– regulamin akcji szkoleniowych

– regulamin szkoleniowców 

– zgoda rodziców na konsultację OSPR będzie udostępniona przez trenera

wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczeń/ – trener skanuje podpisany przez rodziców do Systemu OSPR

 

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

Administratorem danych osobowych jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce siedzibą w Warszawie 02-819 Warszawa, ul Puławska 300 A, KRS: 0000105351 (dalej również: ZPRP). Dane osobowe uczestników Projektu OSPR przetwarzane będą w celach umożliwienia uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w piłce ręcznej (w szczególności w ramach tzw. OSPR tj. szkolenia młodzieży w przyszkolnych sekcjach sportowych), oraz w celach archiwizacyjnych i statystycznych; na podstawie umowy. Dane uczestników Projektu OSPR będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników ZPRP oraz podmioty uczestniczące we współzawodnictwie sportowym w piłce ręcznej w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa powyżej. Dane osobowe uczestników Projektu OSPR nie będą przekazywane poza granice EOG. Dane osobowe uczestników Projektu OSPR będą przechowywane przez okres do zakończenia współpracy, po zakończeniu współpracy dane będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych i statystycznych i na ewentualne zapotrzebowanie organów publicznych zgodnie z obowiązującym prawem. Uczestnicy Projektu OSPR mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, w dowolnym momencie; modyfikacja danych osobowych jest możliwa wyłącznie w zakresie w jakim nie wpływa na możliwość uczestnictwa we współzawodnictwie w piłce ręcznej. Przetwarzanie danych jest niezbędne do umożliwienia realizacji celu o którym mowa powyżej. Uczestnik Projektu OSPR ma prawo wniesienia skargi do RODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.

https://zprp.pl/wp-content/uploads/2019/07/Klauzula_RODO.pdf Pełna formuła RODO do pobrania

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA –  DOT. WSPÓŁPRACY Z MINISTERSTWEM SPORTU I TURYSTKI /PROGRAM DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ/

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1, z późn. zm.), Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Minister Sportu i Turystyki, z siedzibą w Warszawie (00-082), przy ul. Senatorskiej 14.

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa adres e-mail: iod@msit.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Cel przetwarzania danych: Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonywania przez administratora zadania realizowanego w interesie publicznym w ramach zawarcia i realizacji umowy związanej z wykonaniem obowiązku prawnego wynikającego z art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888, z późn. zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638) oraz obowiązku archiwizacyjnego.

4. Źródło danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od danego polskiego związku sportowego będącego stroną umowy zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki na realizacje zadania publicznego.

5. Kategoria przetwarzanych danych osobowych – przetwarzane dane osobowe to w szczególności:

a) imię i nazwisko,

b) rok urodzenia (zawodnicy),

c) płeć,

d) numer licencji pzs (zawodnicy),

e) funkcja (trenerzy, kadra współpracująca),

f) numer licencji (trenerzy, kadra współpracująca).

6. Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane mogą zostać przekazane do podmiotów, które dysponują informacjami niezbędnymi do prawidłowej realizacji umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego, przeprowadzenia postępowania dowodowego i zakończenia sprawy administracyjnej w celu zweryfikowania okoliczności istotnych dla toczącego się postępowania, podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi IT, podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia, jak również organom i podmiotom upoważnionymi do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Okres przechowywania danych: Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy, okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych.

8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:

·         dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO;

·         sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, jeśli są błędne lub nieaktualne, zgodnie z art. 16 RODO;

·         ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO;

Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podstawa prawna przetwarzania danych:

·         ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku ustawa z art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO;

·         ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. Informacje o wymogu podania danych: Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji przez administratora zadania publicznego w związku z zawartą z pzs umową na dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

11. Inne informacje: Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

DOKUMENTY DODATKOWE

 

Akty prawne dotyczące przeprowadzania badań lekarskich:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
zakres i częstotliwość badań
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

 

Terminy:

a) do 30 kwietnia 2024 r. koordynatorzy przedstawiają rekomendacje
/w Systemie/. W przypadku propozycji warunkowego pozostawienia lub usunięcia szkoły z Projektu konieczne jest uzasadnienie /ospr@zprp.org.pl/,
b) od kwietnia /data do ustalenia/ złożone rekomendacje będą konsultowane również z Okręgowymi Związkami Piłki Ręcznej – ich opinia może mieć wpływ na decyzję Komisji Oceniającej – /czas na konsultacje max 10 dni na odpowiedz – wysyłamy 16 osobnych maili do każdego WZPR z prośbą o opinię i zaznaczeniem, że mają się wypowiedzieć/,
c) do 15 maja 2024 r. przyjmowane są wnioski nowych szkół o włączenie do Systemu OSPR,
d) do 30 maja 2024 r. odbywa się posiedzenie Komisji Oceniającej OSPR,
e) do 30 czerwca 2024 r. wysyłana jest informacja do szkół o kontynuacji lub zaprzestaniu współpracy w ramach Projektu,
f) Jednym z warunków współpracy jest posiadanie minimum dwóch sekcji/klas OSPR, których uczestnicy są uczniami tej szkoły (przy grupie 12 osób liczba osób spoza szkoły do 4 osób/na grupę – za zgodą dyrektora szkoły, sekcje w różnych kategoriach wiekowych).
Skip to content