Łódzki Związek Piłki Ręcznej jest organizatorem kursu instruktorów piłki ręcznej na poziomie I EHF „RINCK” Convention w terminie: 10 czerwiec – październik 2016. Egzamin planowany jest w dniu 5 listopada 2016 r. Absolwenci tego kursu będą mogli ubiegać się o wydanie przez ZPRP licencji trenera piłki ręcznej kategorii C. 

Warunkiem  uzyskania uprawnień jest:
- minimum 80% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych;
- pozytywna ocena z realizacji części ogólnej kursu (min. 51% wynik testu);
- pozytywna ocena z odbytych zajęć praktycznych w klubie piłki ręcznej lub  szkole OSPR;
- pozytywna ocena z pracy zaliczeniowo-dyplomowej.

Program  126/180 godzin
Część ogólna:
44 godz. (teoria treningu ,anatomia funkcjonalna i biomechanika, fizjologia, psychologia)
Cześć specjalistyczna:
30 godzin wykłady, 52 godz. zajęcia praktyczne warsztaty.
Metodyka nauczania techniki i taktyki i taktyki gry: kontrola pracy treningowej, planowanie treningu, przygotowanie do treningu i zawodów sportowych, piłka ręczna odmiany gry, sędziowanie , odnowa biologiczna, identyfikacja talentów, praca z kobietami.
Część samokształcenia:
14 godzin: np. opracowanie konspektów treningowych (przykłady)
Część seminaryjna:
10 godzin (przygotowanie pracy zaliczeniowej/dyplomowej)
Część praktyczna:
30 godzinna praktyka w wybranym przez siebie klubie lub szkole

Certyfikaty ukończenia kursu będą wydawane po uzyskaniu pozytywnej oceny z pisemnej pracy zaliczeniowej.

Koszt kursu wynosi 1.500 zł.

Szczegółowych informacji udziela
Wiceprezes ŁZPR Jerzy Bończak - e-mail: j.bonczak@lodzkizpr.pl, tel: +48 696 016 267