SZKOŁY OSPR 2019-2021

http://ospr.edu.pl/aktualnosci/szkoly-ospr-2019-2021.html

Szkoleniem jest objęta młodzież od 4 klasy szkoły podstawowej do klasy 4 szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie, którzy stają się uczestnikami Projektu nie zmieniają barw klubowych. W jednym OSPR może ćwiczyć młodzież z kilku klubów lub nawet bez przynależności klubowej. Zmiana barw klubowych może nastąpić zgodnie z "Regulaminem zmiany barw klubowych ZPRP" /obowiązującym na zasadach ogólnych/. Podstawowymi formami szkolenia są treningi stacjonarne (w miejscu zamieszkania) oraz konsultacje szkoleniowe zamiejscowe. Jedną z form wyłaniania talentów w ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży są m.in. konsultacje startowe, które nie mają charakteru rozgrywek. Jest to zadanie mające na celu ocenę indywidualną zawodników, a nie zespołów, w celu wskazania dalszej drogi rozwoju sportowego.

SZKOŁY OSPR 2017-2019

W dniach 24 kwietnia 2017 r., 16 maja 2017 r. i 28 sierpnia 2017 r. obyło się spotkanie Komisji Oceniającej OSPR, która postanowiła o nawiązaniu współpracy z samorządami reprezentującymi 16 szkół ponadgimnazjalnych z klasami sportowymi dziewcząt i 16 szkół ponadgimnazjalnych z klasami sportowymi chłopców. W ciągu  dwóch lat naukę w gimnazjachpodejmowali chłopcy i dziewczęta z drugiej i trzeciej klasy gimnazjów. Umożliwionabył im udział w Projekcie, aż do wygaśnięcia szkoły lub rozwiązania grupy szkoleniowej (np. na skutek: braku trenera z odpowiednimi kwalifikacjami, brak grupy szkoleniowej, trudności w organizacji zajęć sportowych). Komisja Oceniająca OSPR przyjęła aplikacje 42 szkół reprezentujących odziały żeńskie i 44 szkół reprezentujących odziały męskie. Ze względu na zmiany sytemu oświaty, w niektórych zespołach szkół odziały gimnazjalnewłączono do szkół podstawowych, a w przypadku odpowiednich warunków organizacyjnych młodzież dotąd objęta Projektem mogła kontynuować szkolenie w zakresie piłki ręcznej. Wnioski szkół w zakresie tych zmian przyjmowane były przez koordynatorów wojewódzkich OSPR. Liczba szkół podstawowych objętych projektem została zmniejszona, lecz liczba oddziałów w wytypowanych szkołach podstawowych została utrzymana na podobnym poziomie. Szkoleniem zostanie objęta młodzież od 4 klasy szkoły podstawowej do klasy 7 w 2017/18 roku szkolnym i rok później do klasy 8. Dotychczas tworzono wyłącznie oddziały na poziomie 6 klasy szkoły podstawowej, a potem również jednego oddziału w klasach młodszych i jednego w klasach starszych.

Szkoła ponadgimnazjalna – OSPR dziewcząt

Szkoła ponadgimnazjalna – OSPR chłopców

Gimnazja – OSPR dziewcząt

Gimnazja – OSPR chłopców

Szkoły podstawowe – OSPR dziewcząt

Szkoły podstawowe – OSPR chłopców

 

zmiany w organizacji OSPR