Od 18 maja 2020 r. można korzystać z hal i sal sportowych, również tych znajdujących się przy szkołach, przy zachowaniu limitu osób w zależności od powierzchni danego obiektu. Ostateczna decyzja
o otwarciu sali sportowej przy szkole należy do podmiotu odpowiedzialnego za jego udostępnianie.

 1. Ramowe wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych stanowią, iż podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu:

  • weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu, 

  • wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS oraz innych obiektów wskazanych w rozporządzeniu, 

  • zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk
   i sprzętu sportowego, 

  • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających, 

  • zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających, 

 2. Dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt
  z użytkownikami

 3. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc 
  i opuszczając obiekt,

 4. Nie, nie jest możliwe korzystanie z szatni.

 5. Podczas zajęć na sali/hali sportowej, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

 6. Dopuszczany jest jedynie podział pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na 2 części.

 7. Wskazane jest, aby każdy uczestnik zajęć korzystał ze swojego sprzętu treningowego/ piłki.

 8. Rozporządzenie nie określa dystansu między ćwiczącymi na sali/hali sportowej. Zalecane jednak jest zachowywanie dystansu społecznego 2m.

 9. Nie ma możliwości dzielenia dużej sali/hali sportowej na mniejsze sektory dotyczy jedynie pełnowymiarowych boisk otwartych.

Limity

Liczone są odrębnie dla każdej hali/sali sportowej, która znajduje się na obiekcie z więcej niż jedną salą, halą (z wyłączeniem szatni, pomieszczeń socjalnych itp.)

 1. Na salach i halach sportowych na, których realizowane są szkolenia, zajęcia szkolne i klubowe może przebywać w tym samym czasie

  • 12 osób korzystających z danego obiektu plus 1 trener gdy sala/hala do 300 m2

  • 16 osób korzystających z danego obiektu plus 2 trenerów gdy sala/hala do 800 m2

  • 24 osób korzystających z danego obiektu plus 2 trenerów gdy sala/hala do 1000 m2

  • 36 osób korzystających z danego obiektu plus 3 trenerów gdy sala/hala powyżej 1000 m2

 2. Nie ma dolnej granica wielkości sali sportowej, której dotyczy limit 12 osób + trener.

 3. W przypadku pełnowymiarowych boisk piłkarskich limit osób to 22 osoby oraz 4 trenerów.

 4. Dopuszcza się podział pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na dwie części, z zachowaniem strefy buforowej o szerokości 5 m, przy czym na każdej połowie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 16 osób i 3 trenerów korzystających z tych obiektów.

 5. W przypadku podziału pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na każdej połowie w tym samym momencie może przebywać 16 osób + 3 trenerów.  Przy podziale pełnowymiarowego boiska należy zachować 5-cio metrową strefę buforową.

 6. Zmniejszenie limitu ćwiczących na hali sportowej np. z 24 os na 22 na rzecz udział 4 trenerów
  w zajęciach jest to dopuszczalne.

 7. Limity odnoszą się do całego obiektu i terenu wokół niego, np strefy za bramkami/za linią boiska.

 8. Rodzice dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą przebywać na trybunach. Trybuny sportowe traktowane są jako integralna część obiektu, dla którego ustanowiono stosowny limit.

  Dodatkowe wskazówki

 1. Obowiązujące przepisy nie zawierają katalogu sportów jakie można uprawiać na halach.

 2. Wprowadzane regulacje dają prawo a nie narzucają obowiązku otwierania obiektów przez podmioty nimi administrujące.

 3. Możliwość skorzystania z enumeratywnie wskazanych w rozporządzeniu obiektów sportowych (boisk, hal, sal) nie dotyczy elementów składających się na wykonywanie działalności w formie siłowni, centrów i klubów fitness, które w tym momencie nie mogą być uruchomione ze względu na zagrożenie epidemiczne.

 4. Możliwe jest prowadzenie zajęć na otwartym, nieogrodzonym boisku do koszykówki o ile podmiot zarządzający obiektem zapewni realizację obowiązków sanitarnych określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (nadzór i zasady sanitarne).

 5. Stadion lekkoatletyczny traktuje się jako jeden obiekt sportowy, dlatego w tym samym czasie maksymalnie może przebywać na nim 14 osób + trener w przypadku osób korzystających z infrastruktury lekkoatletycznej lub odpowiednia liczba zawodników przewidziana dla pełnowymiarowych otwartych boisk, tj. 22 i 4 trenerów,

 6. Obiekty tego typu Orliki są ogólnodostępne, a podmiot zarządzający obiektem powinien zapewnić warunki do przestrzegania wytycznych zawartych w rozporządzeniu.

 7. Zorganizowanie grupowych treningów na otwartej przestrzeni, poza obiektami wymienionymi w rozporządzeniu, nie jest możliwe. 

 8. Trenerzy są zobowiązani do poinformowania uczestników zajęć o warunkach higienicznych zajęć, a informacja o tym musi być odnotowana w dzienniku elektronicznym na zajęciach najbliższych od chwili opublikowania wytycznych.