REGULAMIN LETNIEGO ZGRUPOWANIA OSPR

 1. Uczestnicy biorący udział w zgrupowaniu są pod stałą opieką kadry instruktorsko – trenerskiej i kierownictwa zgrupowania.
 2. Wszelkie zajęcia regulowane są odrębnym planem godzinowym na zgrupowaniu.
 3. Uczestnicy przebywający na zgrupowaniu mają prawo do:
 • odpowiednio dobrego zakwaterowania i wyżywienia,
 • informowania kierownictwa i kadrę instruktorsko – trenerską o swoich spostrzeżeniach i uwagach odnośnie szkolenia, wypoczynku i spraw socjalno – bytowych.
 1. Uczestnicy przebywający na zgrupowaniu zobowiązani są do:
 • przestrzegania niniejszego regulaminu,
 • posiadania aktualnej zgody lekarza na uprawianie ćwiczeń fizycznych,
 • poszanowania i dbałości o wszystkie urządzenia sportowe jak i inne miejsce,
  w których przebywają uczestnicy zgrupowania (zakwaterowanie i wyżywienie),
 • bezwzględnego przestrzegania porządku dnia i wykonywania poleceń kierownictwa
  i trenerów, prowadzących zajęcia szkoleniowe
 • przestrzegania przepisów BHP,
 • zgłaszania opiekunom – trenerom wszelkiego typu zdarzeń mających związek
  z bezpieczeństwem i zdrowiem oraz do opuszczenia miejsc zgrupowania tylko
  za zgodą trenera,
 • przestrzegania zasad sportowego trybu życia ze szczególnym uwzględnieniem zakazu posiadania i picia napojów alkoholowych i innych używek,
 • wszyscy uczestnicy zgrupowania zobowiązani są bezwzględnie do przestrzegania godzin ciszy nocnej (w godzinach od 22.00 do 6.00) i przebywania w miejscu zakwaterowania w czasie jej trwania.
 1. Uczestnikowi nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy
  i zgody wychowawcy lub trenera.
 2. Za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu zgrupowania zawodnik może zostać usunięty ze zgrupowania, a rodzic lub opiekun prawny mogą być wezwani do wcześniejszego odebrania zawodnika na koszt własny.
 3. Uczestnicy zgrupowania objęci są polisą ubezpieczeniową NNW.
 1. Uczestnik (lub jego rodzice/prawni opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody podczas pobytu na zgrupowaniu.
 2. Rodzice zawodnika lub opiekunowie prawni mogą skorzystać z transportu organizowanego przez ZPRP w ustalonych dniach dojazdu i powrotu. Obowiązkiem opiekuna jest terminowe dowiezienie i odebranie uczestnika obozu z miejsca zbiórki. Lista miejsc zbiórki jest opublikowana na stronach http://ospr.edu.pl.
 3. W przypadkach losowych dotyczących ew. rezygnacji, skrócenia czasu pobytu, zamiany należy uzgodnić kierownikiem zgrupowania.