Od 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie będą się uczyć w szkole na zasadach sprzed pandemii, poinformowało Ministerstw Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dalej rekomendowane jest szczególne podejście do organizacji zajęć uwzględniające higienę, czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń oraz powierzchni, organizowanie gastronomii, czy postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej będą działały w miarę możliwości w formie pozalekcyjnych zajęć stacjonarnych (na halach sportowych, salach gimnastycznych). W przypadku zaostrzenia obostrzeń przechodzić będziemy na system hybrydowy dostosowując szkolenie sportowe do bieżących możliwości (zewnętrzne obiekty sportowe, szkolenie zdalne).

Zajęcia OSPR są nieodpłatne, jednak obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego  jest uzyskanie zgody lekarza dla swojego dziecka na uprawie sportu. Kto może wydać takie zaświadczenie? - Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) - na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, wyników badań bilansowych - orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież oraz zawodników, jeżeli lekarz ten nie stwierdzi, że niezbędne jest wydanie takiego orzeczenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej. W  przypadku braku przeciwskazań specjaliści jw. mogą wystawić takie zaświadczenie na rok.

Co roku młodzież otrzymuje koszulki sportowe i w tym celu na początku września pytamy o rozmiar odzieży (również ciężar i wysokość ciała) jaki mamy zapewnić.

Uczniowie są poddawani podstawowym testom sportowym stosowanym również w innych sportach: tj. MTSF, INKF, Beep test wykonywane podczas zajęć przez kadrę szkoleniową, a także ocenie funkcjonalnej FMS wykonywanej przez naszych fizjoterapeutów. Młodzież zmotywowaną do rozwoju sportowego na wyższym poziomie z rocznika 2007/2008, a od 2022 roku 2008/2009 zapraszamy kilka razy do roku na konsultacje szkoleniowe /na poziomie wojewódzkim, makroregionalnym i ogólnopolskim/, kwalifikując na podstawie testów sportowych, arkusza oceny zawodnika, rekomendacji trenerów i koordynatorów.

W razie pytań rodzice mogą zwrócić się do trenerów prowadzących zajęcia lub koordynatorów wojewódzkich OSPR (kontakt http://ospr.edu.pl/informacje/o-nas.html).