Zgodnie z podjętymi działaniami ogólnopolskimi dotyczącymi profilaktyki zdrowotnej młodzieży szkolnej wszystkie konsultacje zamiejscowe są odwołane do dnia 25.03.2020 r. Dalsze decyzje będą zależne od komunikatów dotyczących oceny ryzyka. Szkoleniowcy są zobowiązani do poinformowania o tym opiekunów. Terminy akcji dotąd nie zrealizowanych a planowanych w okresie kwarantanny zarządzonej w polskich szkołach, będą zrealizowane w późniejszym terminie.

Zajęcia pozalekcyjne OSPR prowadzone są w małych grupach i mogą się odbywać, o ile dysponenci obiektów nie ograniczą do nich dostępu a opiekunowie dzieci wyrażą na to zgodę. W przypadku odwołania zajęć pozalekcyjnych trenerzy powinni zgłosić ten fakt koordynatorom OSPR. W miarę możliwości szkoleniowcy będą mogli zadeklarować odrobienie godzin zajęć pozalekcyjnych w późniejszym terminie.