Rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego podpisane przez Minister Edukacji Narodowej. Dokument podpisywany jest w porozumieniu z Ministrem Sportu i Turystyki.

W rozporządzeniu określono zasady tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego, z uwzględnieniem zmiany struktury szkół systemu oświaty.

Rozporządzenie zachowuje większość obowiązujących obecnie rozwiązań w zakresie funkcjonowania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. poz. 1129),
w rozporządzeniu wprowadzono następujące zmiany:

  • uregulowano warunki tworzenia, organizacji i działania oddziałów mistrzostwa sportowego oraz realizacji w tych oddziałach zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe;
  • określono możliwość tworzenia oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach sportowych;
  • określono wymóg minimalnej liczby uczniów w oddziale sportowym oraz w szkole sportowej w pierwszym roku szkolenia.

Zmniejszenie liczby uczniów w oddziale sportowym i szkole sportowej w kolejnych latach nie powoduje utraty statusu oddziału sportowego.

Określono obowiązek uczestniczenia uczniów we współzawodnictwie sportowym

Udział uczniów we współzawodnictwie sportowym jest nieodłącznym elementem szkolenia sportowego, dzięki któremu uczniowie uzdolnieni sportowo podnoszą swój poziom sportowy.

Określono obowiązek realizacji programów szkolenia sportowego

Istotną zmianą, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, jest wskazanie, że szkolenie sportowe w oddziałach sportowych, szkołach sportowych, oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego będzie prowadzone w oparciu o programy szkolenia opracowane dla poszczególnych sportów przez polskie związki sportowe – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, i zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

W rozporządzeniu określono, że program szkolenia polski związek sportowy przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej w terminie do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma się rozpocząć realizowanie szkolenia sportowego w danym sporcie.

Celem zmiany jest przede wszystkim podwyższenie jakości oraz zunifikowanie programów szkolenia sportowego.

Określono obowiązek współpracy szkół mistrzostwa sportowego i szkół z oddziałami mistrzostwa sportowego z określonymi – wybranymi – podmiotami związanymi z kulturą fizyczną i sportem przy realizowaniu programów szkolenia

Wprowadzono obowiązek realizowania w oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego programów szkolenia sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi lub stowarzyszeniami prowadzącymi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej. Natomiast w oddziałach sportowych oraz szkołach sportowych – tak jak dotychczas – pozostawiono jedynie możliwość (nie obowiązek) realizowania programów szkolenia we współpracy z ww. jednostkami.

Wprowadzono zmianę w zakresie przerwania szkolenia sportowego

Przerwanie szkolenia sportowego będzie mogło nastąpić na podstawie opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii lekarza, o braku możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego (dotychczas wymagane były dwie opinie). Wprowadzenie zmiany w tym zakresie jest konieczne – wystarczająca jest opinia albo lekarza albo instruktora/trenera. Lekarz może wystawić opinię tylko z przyczyn zdrowotnych (które mogą uzasadniać przerwanie szkolenia), natomiast trener lub instruktor – z przyczyn innych niż zdrowotne, np. w przypadku, gdy uczeń nie chce kontynuować szkolenia sportowego, nie jest zaangażowany w szkolenie sportowe, nie rozwija się w tym zakresie.

W rozporządzeniu wskazano, że uczeń – w przypadku opinii trenera/instruktora lub lekarza uzasadniającej brak możliwości kontynuowania szkolenia sportowego, będzie przechodził
od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych.

Określono rozwiązania o charakterze przejściowym

W § 16 rozporządzenia określono, że szkoły podstawowe sportowe, szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego i oddziały sportowe w szkołach podstawowych, funkcjonujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dostosują działalność do przepisów niniejszego rozporządzenia do dnia 31 sierpnia 2018 r.

W § 17 uregulowano sytuację przejściową uczniów szkół podstawowych w latach 2017/2018 – 2019/2020. Wprowadzenie przepisu jest konieczne w kontekście zmian struktury szkół systemu oświaty i ma na celu umożliwienie uczniom obecnych klas VI szkoły podstawowej realizowania szkolenia sportowego. Uczniowie ci będą mogli rozpocząć szkolenie sportowe od klasy VII, które będzie następnie kontynuowane w klasie VIII (czyli szkolenie to będzie realizowane przez dwie kolejne klasy: VII i VIII, nie zaś przez trzy – jak wynika z § 2 rozporządzenia).

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r.

informacja ze strony MEN