Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia wprowadza zmiany:

– badania mogą być przeprowadzane raz w roku;

– opinię będą mogli wydawać – poza lekarzami sportowymi – również lekarze podstawowej opieki zdrowotnej

Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Do badań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

"Badanie wstępne, przeprowadzane u osób ubiegających się po raz pierwszy o wydanie orzeczenia, obejmuje badania:

1) ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena;

2) badanie ortopedyczne;

3) badania elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem;

4) pomiary antropometryczne;

5) badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym;

6) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;

7) badanie ogólne moczu;

Jeżeli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, że konieczne są badania w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu wykraczające poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), wystawia wtedy skierowanie do lekarza sportowego.